Koľko dlhujeme?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Miera zadlženia

2011 2012 2013 2014 2015 2016p 2017
HDP mil. Eur 68 974,0 72 200,0 73 600,0 75 200,0 78 100,0 80 576,0 84 636,1
Maastrichtský dlh v mil. Eur 30 485,0 37 618,0 40 600,0 40 725,0 41 293,0 43 089,0 44 284,0
Dlh na jedného obyvateľa v Eur 5 612,7 6 956,9 7 498,1 7 513,3 7 619,5 7 940,8 8 147,5
Miera zadlženia v % 44,2% 52,1% 55,2% 54,2% 52,9% 53,5% 52,3%

Popis tabuľky

Maastrichtský dlh podľa metodiky maastrichtských kritérií Európskej komisie pozostáva z nesplatenej konsolidovanej menovitej hodnoty dlhopisov a zmeniek, prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov, návratných finančných výpomocí, záväzkov z finančného lízingu a prevzatého dlhu z rizikových záruk poskytnutých v minulosti na bankové úvery. Metodika Európskej komisie nezahrňuje PPP projekty do dlhu, preto je hodnota dlhu rozdielna v porovnaní s tabuľkou "Koľko dlhujeme". Vývoj štátneho dlhu a miery zadlženia v období 1993 – 2008 si môžete stiahnuť v tomto .pdf súbore.