Koľko štát minul?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Ako aj v minulých rokoch fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne ostáva prebytkový. V roku 2018 sa príjmy fondu plánujú na takmer 405 mil. eur, výdavky na 163 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o zhruba ako 250 mil. eur.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 5 758,2 1 063 2 434 n.a.
Výdavky fondu starobného poistenia 4 265,8 787 1 803 n.a.
Výdavky fondu invalidného poistenia 769,4 142 325 n.a.
Výdavky fondu nemocenského poistenia 316,7 58 134 n.a.
Výdavky fondu úrazového poistenia 40,1 7 17 n.a.
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 172,4 32 73 n.a.
Výdavky fondu garančného poistenia 47,0 9 20 n.a.
Správa poisťovne 146,9 27 62 n.a.
Príjmy fondov (bežné) 4 447,6 821 1 880 n.a.
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 875,3 162 370 n.a.
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -582,2 -107 -246 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 780,3 144 330 n.a.
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 95,0 18 40 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -677,3     n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.