Koľko štát minul?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Aj napriek vysokej nezamestnanosti ostáva fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne prebytkový. V roku 2016 sa príjmy fondu plánujú na 345 mil. eur, výdavky na 147 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o takmer 200 mil. eur.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 6 327,7 1 170 2 717 5,2%
Výdavky fondu starobného poistenia 4 760,3 880 2 044 4,7%
Výdavky fondu invalidného poistenia 879,5 163 378 4,3%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 435,4 81 187 14,1%
Výdavky fondu úrazového poistenia 43,2 8 19 0,5%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 175,8 33 75 7,6%
Výdavky fondu garančného poistenia 33,5 6 14 -10,9%
Správa poisťovne 112,6 21 48 -3,1%
Príjmy fondov (bežné) 4 956,0 916 2 128 0,1%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 1 408,3 260 605 0,4%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -75,9 -14 -33 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 804,9 149 346 -4,2%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 603,5 112 259 7,3%
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -679,4 -126 -292 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.