Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 14 763,5 2 721 6 213 3,9%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 357,6 434 992 7,5%
tovary a služby 2 150,1 396 905 29,1%
bežné transfery 10 255,5 1 890 4 316 -0,9%
Dotácie obciam a VÚC 1 377,0 254 579 17,1%
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a. n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. n.a. n.a. n.a.
Do zahraničia n.a. n.a. n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 829,8 153 349 -30,3%
Kapitálové výdavky 2 668,9 492 1 123 48,7%
Výdavky vlády spolu 17 432,4 3 213 7 336 9,0%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery, a to buď jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve (regionálne školstvo).