Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Miera daňového zaťaženia SR

2012 2013 2014 2015 2016p
HDP v bežných cenách v mil. Eur 72 200,0 73 600,0 75 200,0 78 100,0 80 576,0
Rast HDP 1,6% 1,4% 2,4% 2,6% 3,2%
Dane a odvody 18 118,1 20 061,5 21 433,7 23 024,7 24 079,3
Príjmy štátu v mil. Eur 25 971,4 28 290,3 29 253,3 31 160,4 30 678,1
Rast príjmov štátu v % 13,0% 8,9% 3,4% 6,5% -1,5%
Miera daňového zaťaženia 36,0% 38,4% 38,9% 39,9% 38,1%
Podiel výdavkov štátu na HDP 40,2% 41,0% 41,8% 45,6% 40,0%

Popis tabuľky

Miera daňového zaťaženia určuje podiel celkových príjmov štátu (daní, odvodov, poplatkov) na HDP. Hodnota vyjadruje, akú časť ročnej produkcie hospodárstva vyberá štát a následne prerozdeľuje. Podiel výdavkov štátu na HDP vyjadruje mieru, akou štát zasahuje do ekonomiky prostredníctvom výdavkov. Vývoj miery daňového zaťaženia v období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore. Prípadné rozdiely medzi ukazovateľmi vykazovanými Eurostatu a uvedenými údajmi vyplávajú z rozdielnej metodiky Ministerstva financií SR.