Koľko štát vybral?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Aj napriek vysokej nezamestnanosti ostáva fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne prebytkový. V roku 2016 sa príjmy fondu plánujú na 345 mil. eur, výdavky na 147 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o takmer 200 mil. eur.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 1 865,1 345 801 7,6%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 1 780,9 329 765 8,5%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 84,2 16 36 -8,1%
Daň z príjmov právnickej osoby 1 631,0 302 700 -2,1%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 167,1 31 72 16,7%
Dane z majetku 0,0 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania 0,0 0 0 n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností 0,0 0 0 n.a.
Priame dane spolu 3 663,2 677 1 573 3,4%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.