Koľko štát vybral?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Aj napriek vysokej nezamestnanosti ostáva fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne prebytkový. V roku 2016 sa príjmy fondu plánujú na 345 mil. eur, výdavky na 147 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o takmer 200 mil. eur.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 4 313,6 798 1 772 n.a.
zamestnanec 1 232,2 228 506 n.a.
zamestnávateľ 2 675,3 495 1 099 n.a.
povinne poistená SZČO 236,0 44 97 n.a.
dobrovoľne poistená osoba 23,2 4 10 n.a.
štát 146,8 27 60 n.a.
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 979,0 181 402 n.a.
pokuty a penále 4,4 1 2 n.a.
dlžné poistné 229,6 42 94 n.a.
ostatné príjmy 745,0 138 306 n.a.
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 5 292,6 979 2 175 n.a.
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 567,6 105 233 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.