Koľko štát vybral?

Drahé zadlžovanie

Splácanie štátneho dlhu nás v roku 2018 bude stáť 1,15 miliardy eur. 3,27 % všetkých verejných výdavkov slúži len na splácanie štátneho dlhu. Pretrvávajúce hospodárenie na dlh vedie k rastu výdavkov na úroky. Zdroje použité na výplatu úrokov nemôžu byť použité v iných oblastiach verejnej správy. Napríklad by sme mohli prakticky zdvojnásobiť výdavky na základné školstvo.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 5 579,2 1 030 2 390 1,9%
zamestnanec 1 448,5 268 621 1,5%
zamestnávateľ 3 586,9 662 1 537 2,2%
povinne poistená SZČO 284,0 52 122 -1,3%
dobrovoľne poistená osoba 18,6 3 8 17,4%
štát 241,2 45 103 2,0%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 165,3 215 499 -0,0%
pokuty a penále 14,6 3 6 -0,3%
dlžné poistné 234,8 43 101 12,1%
ostatné príjmy 915,9 169 392 -2,7%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 6 744,5 1 246 2 889 1,5%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 900,9 166 386 33,8%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.