Koľko štát vybral?

Starobné dôchodky

Objem vyplatených starobných dôchodkov dosiahol 5,6 mld. eur. Jedná sa o sumu vyššiu ako rozpočet ministerstva školstva, ministerstva vnútra a ministerstva zdravotníctva dohromady. Zdroje potrebné na vyplatenie všetkých dôchodkových dávok rastú kvôli starnutiu obyvateľstva o takmer 150 mil.eur ročne.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 685,3 312 692 n.a.
daň z príjmov fyzických osôb 1 292,0 239 531 n.a.
daň z nehnuteľností 237,4 44 98 n.a.
daň za špecifické služby 155,8 29 64 n.a.
Nedaňové príjmy 344,8 64 142 n.a.
Kapitálové príjmy, predaj majetku 249,6 46 103 n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 955,4 177 393 n.a.
Finančné operácie 371,3 69 153 n.a.
Príjmy spolu 3 606,3 667 1 482 n.a.

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).