Koľko štát vybral?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Aj napriek vysokej nezamestnanosti ostáva fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne prebytkový. V roku 2016 sa príjmy fondu plánujú na 345 mil. eur, výdavky na 147 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o takmer 200 mil. eur.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 620,3 299 685 n.a.
daň z príjmov fyzických osôb 1 206,8 223 510 n.a.
daň z nehnuteľností 254,8 47 108 n.a.
daň za špecifické služby 158,7 29 67 n.a.
Nedaňové príjmy 314,2 58 133 n.a.
Kapitálové príjmy, predaj majetku 100,0 18 42 n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 148,1 212 485 n.a.
Finančné operácie 520,9 96 220 n.a.
Príjmy spolu 3 758,3 694 1 589 n.a.

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).