Koľko štát vybral?

Sociálne dávky

Približne 28 % verejných financií by mal štát v roku 2018 rozdať na sociálnych dávkach. Celkovo ide o 9,9 mld. eur. Najväčší objem tvoria starobné dôchodky (6,1 mld. eur), nemocenské, pomoc v hmotnej núdzi a podpora nezamestnaných spolu tvoria ďalších 940 mil. eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 992 mil. eur, na invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým ide 1,2 mld. eur, občanom v hmotnej núdzi ide 173 miliónov.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 620,3 299 685 n.a.
daň z príjmov fyzických osôb 1 206,8 223 510 n.a.
daň z nehnuteľností 254,8 47 108 n.a.
daň za špecifické služby 158,7 29 67 n.a.
Nedaňové príjmy 314,2 58 133 n.a.
Kapitálové príjmy, predaj majetku 100,0 18 42 n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 148,1 212 485 n.a.
Finančné operácie 520,9 96 220 n.a.
Príjmy spolu 3 758,3 694 1 589 n.a.

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).