Koľko štát vybral?

Sociálne dávky

Približne 28 % verejných financií by mal štát v roku 2018 rozdať na sociálnych dávkach. Celkovo ide o 9,9 mld. eur. Najväčší objem tvoria starobné dôchodky (6,1 mld. eur), nemocenské, pomoc v hmotnej núdzi a podpora nezamestnaných spolu tvoria ďalších 940 mil. eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 992 mil. eur, na invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým ide 1,2 mld. eur, občanom v hmotnej núdzi ide 173 miliónov.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 421,9 262 614 -12,2%
daň z príjmov fyzických osôb 995,2 183 429 -17,5%
daň z nehnuteľností 266,3 49 115 4,5%
daň za špecifické služby 159,9 29 69 0,7%
Nedaňové príjmy 327,2 60 141 4,1%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 112,1 21 48 12,1%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 395,9 257 602 21,6%
Finančné operácie 728,6 134 314 39,9%
Príjmy spolu 4 015,7 739 1 733 6,8%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).