Koľko štát vybral?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Ako aj v minulých rokoch fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne ostáva prebytkový. V roku 2018 sa príjmy fondu plánujú na takmer 405 mil. eur, výdavky na 163 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o zhruba ako 250 mil. eur.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 619,0 300 689 13,9%
daň z príjmov fyzických osôb 1 179,1 218 501 18,5%
daň z nehnuteľností 274,6 51 117 3,1%
daň za špecifické služby 164,7 31 70 3,0%
Nedaňové príjmy 411,9 76 175 25,9%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 0,0 0 0 n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 453,2 269 618 4,1%
Finančné operácie 514,5 95 219 -29,4%
Príjmy spolu 3 998,6 741 1 701 -0,4%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).