Koľko štát vybral?

Drahé zadlžovanie

Splácanie štátneho dlhu nás v roku 2018 bude stáť 1,15 miliardy eur. 3,27 % všetkých verejných výdavkov slúži len na splácanie štátneho dlhu. Pretrvávajúce hospodárenie na dlh vedie k rastu výdavkov na úroky. Zdroje použité na výplatu úrokov nemôžu byť použité v iných oblastiach verejnej správy. Napríklad by sme mohli prakticky zdvojnásobiť výdavky na základné školstvo.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 619,0 300 689 13,9%
daň z príjmov fyzických osôb 1 179,1 218 501 18,5%
daň z nehnuteľností 274,6 51 117 3,1%
daň za špecifické služby 164,7 31 70 3,0%
Nedaňové príjmy 411,9 76 175 25,9%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 0,0 0 0 n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 453,2 269 618 4,1%
Finančné operácie 514,5 95 219 -29,4%
Príjmy spolu 3 998,6 741 1 701 -0,4%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).