Koľko štát vybral?

Verejné vzdelávanie

Na vzdelávanie štát v roku 2016 vyčlenil takmer 2,7 mld eur. Štát financuje vzdelávanie z viacerých zdrojov, najmä však z rozpočtu ministerstva školstva a ministerstva vnútra, obcí a VÚC. Základné školy a súvisiace služby z tejto položky tvoria 1,47 mld eur, stredné školy 600 miliónov eur a vysoké školy 634 miliónov eur. Vzdelávanie teda tvorí takmer 8,5 % všetkých verejných výdavkov.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 973,9 364 831 9,2%
daň z príjmov fyzických osôb 1 467,8 271 618 12,7%
daň z nehnuteľností 324,1 60 136 0,0%
daň za špecifické služby 181,5 33 76 0,8%
Nedaňové príjmy 612,3 113 258 28,1%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 10,0 2 4 0,0%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 528,5 282 643 26,3%
Finančné operácie 465,4 86 196 -7,3%
Príjmy spolu 4 580,0 845 1 927 14,3%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).