Koľko štát vybral?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Aj napriek vysokej nezamestnanosti ostáva fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne prebytkový. V roku 2016 sa príjmy fondu plánujú na 345 mil. eur, výdavky na 147 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o takmer 200 mil. eur.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 191,8 385 880 11,0%
daň z príjmov fyzických osôb 1 669,0 290 662 13,7%
daň z nehnuteľností 336,4 60 137 3,8%
daň za špecifické služby 186,3 35 80 2,7%
Nedaňové príjmy 594,3 112 257 -2,9%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 16,5 2 4 64,8%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 285,8 188 429 -15,9%
Finančné operácie 317,0 61 139 -31,9%
Príjmy spolu 4 388,9 748 1 708 -4,2%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).