Koľko štát vybral?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Aj napriek vysokej nezamestnanosti ostáva fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne prebytkový. V roku 2016 sa príjmy fondu plánujú na 345 mil. eur, výdavky na 147 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o takmer 200 mil. eur.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR   1,21   1,2 0 0
Kancelária prezidenta SR   0,03   0,0 0 0
Úrad vlády SR   1,20   1,2 0 0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR   0,03   0,0 0 0
Najvyšší súd SR   0,01   0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR   0,85   0,9 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR   0,02   0,0 0 0
Slovenská informačná služba   0,17   0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR   7,65   7,7 1 3
Ministerstvo obrany SR   7,28   7,3 1 3
Ministerstvo vnútra SR   88,36   88,4 16 36
Ministerstvo spravodlivosti SR   17,41   17,4 3 7
Ministerstvo financií SR   13,02   14,3 3 6
Ministerstvo životného prostredia SR   17,17 121,9 139,1 26 57
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   5,11 21,3 26,4 5 11
Ministerstvo zdravotníctva SR   12,29   13,0 2 5
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR   27,87 88,2 116,1 21 48
Ministerstvo kultúry SR   12,90   12,9 2 5
Ministerstvo hospodárstva SR   48,88 47,7 96,6 18 40
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   27,75 385,4 413,1 76 170
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR   0,41 75,2 75,6 14 31
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR   29,16 121,6 150,7 28 62
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR   3,04   3,0 1 1
Štatistický úrad SR   1,64   1,6 0 1
Úrad pre verejné obstarávanie   0,38   0,4 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR   3,97   4,0 1 2
Úrad priemyselného vlastníctva SR   1,81   1,8 0 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR   0,24   0,2 0 0
Protimonopolný úrad SR   3,53   3,5 1 1
Národný bezpečnostný úrad   0,04   0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR   1,41   1,4 0 1
Všeobecná pokladničná správa 9 023,8 1 120,31 0,0 10 144,1 1 876 4 168
Slovenská akadémia vied   10,16   10,2 2 4
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 9 023,8 1 465,33 863,3 11 352,4 2 100 4 664

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.