open data
 
 

Nakúp si svoj štát

Školstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Základný výskum 287 53 123
0
Šport a kultúra 42 8 18
0
Základné vzdelanie 731 135 313
0
Stredoškolské vzdelanie 457 84 196
0
Vysokoškolské vzdelávanie 434 80 186
0
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) a iné formy vzdelávania 77 14 33
0
Vzdelávanie - iné formy 341 63 146
0

Sociálny systém

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Pomoc v hmotnej núdzi 300 55 129
0
Prídavok na dieťa 321 59 138
0
Rodičovský príspevok 361 67 155
0
Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP 246 45 105
0
Starostlivosť o ohrozené deti- detské domovy 83 15 35
0
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 77 14 33
0
Vianočné príspevky 65 12 28
0
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 176 33 75
0
Dotácia Sociálnej poisťovne 1039 192 445
0

Obrana

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Mzdy vojakov a ostatných zamestnancov 356 66 153
0
Prevádzka vojenských zariadení 240 44 103
0
Mierové misie v zahraničí 36 7 15
0

Zdravotníctvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1204 222 516
0

Vnútorná bezpečnosť a správa

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Polícia 690 127 296
0
Hasiči 120 22 51
0
Obvodné úrady 103 19 44
0
Ochrana štátnej hranice 32 6 14
0

Pôdohospodárstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 215 40 92
0
Priame platby poľnohospodárom 464 86 199
0
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 32 6 14
0

Doprava a telekomunikácie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Cestná doprava 1034 191 443
0
Železničná doprava 998 184 427
0

Výstavba a regionálny rozvoj

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu a úvery 75 14 32
0
Štátna prémia na stavebné sporenie 39 7 17
0
Bonifikácia hypoték 35 6 15
0
Podpora regionálneho rozvoja 184 34 79
0

Hospodárstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Podporné programy a organizácie ministerstva 23 4 10
0
Reštrukturalizácia priemyslu 76 14 33
0
Rozvoj cestovného ruchu 53 10 23
0
Podpora energetiky a inovácií 240 44 103
0

Financie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Daňová a colná správa 183 34 79
0
Kontrola a riadenie tokov verejných financií 39 7 17
0
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1398 258 599
0
Informatizácia spoločnosti 167 31 72
0

Spravodlivosť

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Súdnictvo 148 27 63
0
Väzenstvo 159 29 68
0

Kultúra

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Divadlá, Knižnice, Múzeá, Hudba, Granty 104 19 45
0
Cirkvi a náboženské spoločnosti 37 7 16
0
RTVS 25 5 10
0

Vzťahy so zahraničím

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Výdavky na diplomatické misie (veľvyslanci a pod.) 70 13 30
0
Odvody do EÚ vrátane rezerv 795 147 341
0
Činnosť ministerstva 21 4 9
0

Životné prostredie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 225 42 96
0
Protipovodňové opatrenia 21 4 9
0
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu (napr. hydrometeorologický ústav) 22 4 9
0
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny a odpady 118 22 50
0

Ostatné organizácie financované zo štátneho rozpočtu

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Slovenská akadémia vied 61 11 26
0
Generálna prokuratúra SR 70 13 30
0
Slovenská informačná služba 43 8 18
0
Kancelária Národnej rady SR 26 5 11
0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 15 3 6
0
Úrad vlády SR 23 4 10
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 110 20 47
0
Štatistický úrad SR 19 4 8
0
Miniúrady (Najvyšší súd, Ústavný súd. Protimonopolný úrad) 58 11 25
0
 

.