open data
 
 

Nakúp si svoj štát

Školstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Základný výskum 71 13 29
0
Šport a kultúra 51 9 21
0
Základné vzdelanie 1024 189 422
0
Stredoškolské vzdelanie 417 77 172
0
Vysokoškolské vzdelávanie 444 82 183
0
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) a iné formy vzdelávania 67 12 28
0
Vzdelávanie - iné formy 126 23 52
0

Sociálny systém

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Pomoc v hmotnej núdzi 272 50 112
0
Prídavok na dieťa 312 58 129
0
Rodičovský príspevok 361 67 149
0
Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP 239 44 99
0
Starostlivosť o ohrozené deti- detské domovy 89 16 37
0
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 196 36 81
0
Vianočné príspevky 71 13 29
0
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 212 39 87
0
Dotácia Sociálnej poisťovne 635 117 262
0

Obrana

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Mzdy vojakov a ostatných zamestnancov 444 82 183
0
Prevádzka vojenských zariadení 376 69 155
0
Mierové misie v zahraničí 27 5 11
0

Zdravotníctvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1378 254 568
0

Vnútorná bezpečnosť a správa

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Polícia 642 118 265
0
Hasiči 96 18 40
0
Okresné úrady 98 18 40
0
Ochrana štátnej hranice 35 6 14
0
Rezerva na zvyšovanie miezd vo verejnej správe 176 32 73
0

Pôdohospodárstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 181 33 75
0
Priame platby poľnohospodárom 461 85 190
0
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 29 5 12
0

Doprava a telekomunikácie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Cestná doprava 1036 191 428
0
Železničná doprava 735 136 303
0

Výstavba a regionálny rozvoj

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu a úvery 65 12 27
0
Štátna prémia na stavebné sporenie 35 6 14
0
Bonifikácia hypoték 33 6 14
0
Podpora regionálneho rozvoja 155 29 64
0

Hospodárstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Podporné programy a organizácie ministerstva 25 5 10
0
Reštrukturalizácia priemyslu 74 14 30
0
Rozvoj cestovného ruchu 11 2 5
0
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 48 9 20
0
Podpora energetiky a inovácií 71 13 29
0

Financie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Daňová a colná správa 220 40 91
0
Kontrola a riadenie tokov verejných financií 38 7 16
0
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1191 220 491
0
Informatizácia spoločnosti 111 21 46
0

Spravodlivosť

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Súdnictvo 180 33 74
0
Väzenstvo 154 28 64
0

Kultúra

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Divadlá, Knižnice, Múzeá, Hudba, Granty 122 22 50
0
Cirkvi a náboženské spoločnosti 39 7 16
0
RTVS 26 5 11
0

Vzťahy so zahraničím

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Výdavky na diplomatické misie (veľvyslanci a pod.) 69 13 28
0
Odvody do EÚ vrátane rezerv 742 137 306
0
Činnosť ministerstva 30 5 12
0

Životné prostredie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 70 13 29
0
Protipovodňové opatrenia 4 1 2
0
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu (napr. hydrometeorologický ústav) 33 6 14
0
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny a odpady 15 3 6
0

Ostatné organizácie financované zo štátneho rozpočtu

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Slovenská akadémia vied 60 11 25
0
Generálna prokuratúra SR 83 15 34
0
Slovenská informačná služba 44 8 18
0
Kancelária Národnej rady SR 32 6 13
0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 19 3 8
0
Úrad vlády SR 38 7 16
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 10 2 4
0
Štatistický úrad SR 20 4 8
0
Miniúrady (Najvyšší súd, Ústavný súd. Protimonopolný úrad) 65 12 27
0
 

.