II. pilier

13 November 2018

Druhý pilier je súčasťou dôchodkového zabezpečenia na Slovensku. Tí pracujúci, ktorí si sporia v druhom pilieri, si svoje odvody, na rozdiel od platieb do Sociálnej poisťovne, sústreďujú na vlastnom účte, sú ich majetkom. Tieto prostriedky spravuje Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá ich investuje na kapitálových trhoch.  Momentálne je výška odvodu 4,5%, postupne sa táto sadzba zvyšuje až za pár rokov dosiahne 6%. Prevod úspor na vlastné účty sporiteľov zabezpečuje Sociálna poisťovňa, náklady tohto prevodu financuje z poplatku, ktorý platia sporitelia vo výške 0,25% z hodnoty príspevkov.

Sporiteľom sa ale znižuje nárok na dôchodok z I. piliera, keďže časť svojich platieb odvádzajú na vlastný účet. Legislatíva je nastavená tak, že príspevok na dôchodkové sporenie sa odvádza z 18% odvodu na dôchodkové poistenie (viď článok Sadzby odvodov). A preto v období, keď sporiteľ odvádzal 9% odvod, dôchodok sa kráti na polovicu. Keď bude sadzba 6%, dôchodok z prvého piliera bude krátený o tretinu (6 %/ 18 %). Tento systém v skutočnosti nereflektuje fakt, že poistenci na dôchodkové zabezpečenie platia podstatne vyšší odvod, ako 18%, (viac v článku Pokrivené sadzby) a teda ich dôchodok by mal byť krátený v menšej miere.

V roku 2019 by si sporitelia mali do druhého piliera odviesť  zhruba 0,6 mld. eur (vývoj nájdete tu).  Dohromady malo v roku 2018 1,5 mil. sporiteľov v druhom pilieri 8 mld. eur úspor. Po dosiahnutí dôchodkového veku majú títo sporitelia možnosť si svoje investície ďalej ponechať, poberať z nich len výnos (mesačnú platbu výnosu, úspory sú stále zhodnocované), alebo ich predať a od poisťovne zakúpiť doživotnú anuitu (úspory sú predané a z výnosu sa platí doživotná mesačná dávka), alebo si úspory vybrať a naložiť s nimi podľa vlastného uváženia, ak ich ostatné dôchodkové príjmy sú dostatočne vysoké (tzv. programový výber).

Sociálnej poisťovni prostriedky, ktoré sú prevedené do II. piliera pochopiteľne dnes chýbajú. Ale keď sporitelia odídu d dôchodku, poisťovňa zase bude „šetriť“ na výdavkoch, kvôli vyššie spomínanému kráteniu. V tejto dobe je preto potrebné výpadok zdrojov poisťovne dofinancovať. V nedávnej minulosti boli na tento účel použité privatizačné príjmy, a neskôr výnosy ostatných daní (viď graf tu). V roku 2019 budú príjmy z odvodov pracujúcich tak vysoké, že dotácia nebude potrebná (viac v článku: Pokrivené sadzby).