Pokrivené sadzby

13 November 2018

Sociálna poisťovňa vypláca dávky z jednotlivých fondov. Ku každému fondu je priradená sadzba odvodu, ako bolo popísané  v tomto článku. V skutočnosti ale sadzba odvodov na starobné poistenie nepokrýva výdavky na starobné dôchodky. A to významne.

V tejto tabuľke je prehľad prebytkov ostatných fondov a straty vo fonde starobného poistenia:

Ako vidieť, prebytky jednotlivých fondov vyskladajú dohromady sumu, ktorá chýba vo fonde starobného poistenia. Takáto situácia síce v konečnom dôsledku znamená, že Sociálna poisťovňa nemusí byť dotovaná zo štátneho rozpočtu, ale zároveň to predstavuje tri nedostatky.

  • Systém je netransparentný, hoci má každý fond určenú sadzbu, tieto sadzby nie sú adekvátne nastavené. Výsledkom je, že do troch fondov (garančné, úrazové, v nezamestnanosti) platíme o tri štvrtiny viac, ako by bolo potrebné. Do fondu invalidného poistenia to je takmer o 40%.
  • Rezervný fond solidarity mal pôvodne slúžiť na tvorbu rezerv starobného poistenia. Od jeho zavedenia však všetky príjmy boli použité na výplatu starobných dôchodkov
  • 18% sadzba fondu na starobné poistenie je absolútne nedostatočná na financovanie výdavkov starobného poistenia. Ak by sme prebytky prepočítali do sadzby odvodov, tak na starobné poistenie ide 27,5% sadzba odvodov. Občania však žijú v mylnej predstave 18% sadzby.
  •  To samo o sebe by nebol problém, ale táto sadzba je používaná na výpočet krátenia dôchodku z prvého piliera pre poistencov, ktorí sú sporiteľmi v druhom pilieri. Aj oni prispievajú vyššími sumami na starobné dôchodky.

Riešením tejto situácie by bolo nastavenie objektívnych sadzieb do jednotlivých fondov tak, aby zhruba odpovedali výdavkom na jednotlivé dávky a nemuselo dochádzať ku každoročnému presúvaniu zdrojov medzi fondami.