Dávka životného minima neexistuje

9 July 2021

1. júl je dátum ku ktorému sa upravuje suma životného minima. Ako sa životné minimum menilo v čase v porovnaní s minimálnou a priemernou mzdou?

Životné minimum je všeobecne uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou už nastáva stav hmotnej núdze. Dávka v hmotnej núdzi je priamo naviazaná na sumu životného minima. Jednorazovú dávku možno priznať do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Suma životného minima sa upravuje na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Rast životných nákladov nízkopríjmových domácností zisťuje Štatistický úrad v období od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

Súčasný systém stanovenia životného minima bol zavedený od roku 2003. Za rok 2021 je suma alebo súčet súm, ktoré sa považujú za životné minimum fyzickej osoby alebo osôb nasledovné:

  • 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Výpočet súm životného minima sa následne vypočíta na základe modelových situácií. Napríklad suma životného minima v prípade dvojice s dieťaťom by sa vypočítala nasledovne: 218,06+152,12+99,56 čo predstavuje 469,74€ mesačne.

Nasledujúci graf ukazuje zmenu podielu životného minima, minimálnej mzdy a priemernej mzdy od roku 2009, kedy sme začali používať eurá.

Je vidieť, že sa podiel životného minima postupne znižuje v oboch prípadoch. Kým v roku 2009 bol podiel životného minima z minimálnej mzdy 63%, v roku 2021 to bude, vďaka prudkému rastu minimálnej mzdy, už len 35%. V prípade priemernej mzdy bol podiel v roku 2009 25% a v roku 2021 18%.

V súčasnosti platný zákon o životnom minime bol prijatý v roku 2003. Vtedy bol podiel životného minima z minimálnej mzdy 69% a podiel z priemernej mzdy bol 29%.

Podiel životného minima z minimálnej mzdy aj priemernej mzdy klesá. Ak klesá podiel dávky životného minima s priemernou mzdou, tak rastie aj rozdiel medzi dávkou v hmotnej núdzi a priemernou mzdou.