Vyberte si svoju daň I.

14 March 2022

Väčšinu daní možno rozdeliť do troch skupín: dane na to, čo zarábate, dane na to, čo kupujete a dane na to, čo vlastníte.

Je dôležité si zapamätať, že každé euro, ktoré zaplatíte na daniach, začína ako euro, ktoré najprv zarobíte. Jedným z hlavných rozdielov medzi nižšie uvedenými typmi daní je moment ich výberu – inými slovami, kedy daň zaplatíte.

Ak napríklad zarobíte 1000 eur v krajine so sadzbou dane z príjmu 19%, 190 eur dane z príjmu by sa malo odpočítať z vašej výplaty akonáhle tento príjem dosiahnete.

Ak ďalší týždeň miniete 100 eur z vašej výplaty na nové hodinky v krajine s DPH sadzbou vo výške 20%, zaplatíte na daniach ďalších 20 eur v momente nákupu týchto hodiniek.

Dokopy je to 210 eur vyzbieraných na daniach z vašich zarobených 1000 eur. Avšak, vyzbierané neboli v tom istom čase.

S ohľadom na to uvádzame stručný prehľad daní, ktoré by ste mali poznať ak chcete byť vzdelaný daňovník.

Dane na to, čo zarábate

Dane z príjmov fyzických osôb

Daň z príjmu fyzických osôb (DPFO) sa vyberá zo mzdy, platov, investícii alebo iných foriem príjmu jednotlivcov alebo domácnosti. Mnohé dane z príjmu sú „progresívne“, čo znamená, že sadzba dane sa zvyšuje s rastúcim príjmom daňovníka, v dôsledku čoho osoby s vyššími príjmami platia väčšiu časť dane z príjmu ako osoby s nižšími príjmami.

Na Slovensku sa uplatňujú sadzby dane z príjmu 19% a 25%, ktoré sa uplatňujú podľa (ne)prekročenia určitej hranice príjmu. To znamená, že zdaniteľný príjem po uvedenú hranicu sa zdaňuje sadzbou 19%, a až tá časť, príjmu, ktorá je nad touto hranicou, sa zdaňuje vyššou sadzbou. Taktiež sa uplatňuje 15% sadzba tejto dane pre daňovníka, ktorého príjmy z podnikania alebo samostatne zárobkovej činnosti nepresiahne určitú hranicu príjmov (50 tis. eur). Rozsahy príjmov, na ktoré sa konkrétne sadzby vzťahujú sa nazývajú daňové pásma.

Okrem dane z príjmov sa z mzdového a podnikateľského príjmu platia aj odvody, ktoré v mnohom pripomínajú daň z príjmov. Zdravotné odvody v podstate majú všetky črty tejto dane na strane výberu – neobmedzený vymeriavací základ, musíte ich platiť dokonca ešte aj z hodnotnej ceny vyhranej v tombole.

Jediný rozdiel oproti dani je, že odvody sú použité len v špecifickej oblasti – v zdravotníctve, kým daň z príjmu môže byť použitá na čokoľvek (na Slovensku je príjmom samosprávy). Nasledujúce rozdelenie ilustruje, ako je daň rozdelená medzi platcami odvodov sociálneho poistenia. Z grafu je zjavné, že odvodové zaťaženie je solidárne rozložené, tzn. 10% zamestnancov s najvyššími príjmami zaplatí viac ako polovicu všetkých odvodov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, na základe úrazového poistenia v roku 2020

Daň z príjmov právnických osôb (korporátne dane)

Daň z príjmu právnických osôb (DPPO) vyberá štát zo zisku podnikov, čo sú príjmy (tržby podniku) mínus náklady (náklady na podnikanie).

Na Slovensku existuju dva druhy tejto dane. Jednou sa zdaňujú prijmy firiem so sadzbou 21%. Druhý typ sa vzťahuje na príjem malých firiem s tržbami do 50 tis. eur, ktoré čelia sadzbe 15%.

Finančný kapitál je pomerne mobilný a vytváranie bezcolných zón voľného obchodu jeho mobilitu ešte uľahčilo. Krajina s nižším zdanením a porovnateľným podnikateľským prostredím je tak atraktívnejšia pre nové investície. Nové investície zas stimulujú ekonomický rast, kým vysoké zdanenie rast skôr brzí. Vzhľadom na negatívne ekonomické účinky tejto dane sa postupom času čoraz viac krajín preorientovalo na zdaňovanie právnickych osôb so sadzbami nižšími ako 30%.

Daň z kapitálového zisku

Kapitálový majetok vo všeobecnosti zahŕňa všetko, čo je vlastnené a používane pre osobné účely, potešenie alebo investície, vrátane akcií, dlhopisov, nehnuteľností, áut, šperkov a umeleckých diel. Vždy, keď sa hodnota niektorého z týchto aktív zvýši – napr. keď sa zvýši cena akcií, ktoré vlastníte – výsledkom je „kapitálový zisk“.

V krajinách s daňou z kapitálových ziskov platí osoba, ktorá „realizuje“ kapitálový zisk – napr. predá akcie, ktorých hodnota sa zvýšila – zaplatí daň z dosiahnutého zisku. Na Slovensku túto daň zaplatíte len vtedy, ak ste nakúpené akcie predali kratšie ako dvanásť mesiacov.

Daň z dividend

Daňové zákony sa nesústredia len na vytvorený zisk firmy, ale aj na vyplatený čistý zisk. Ten sa prostredníctvom dividend dostáva do rúk akcionárom. Nasledujúci graf ilustruje, ako je na začiatku jeden zisk nakoniec zaťažený dvomi daňami. Najprv je to daň z príjmu. Firma potom vyplatí dividendy akcionárom z čistého zisku a tento zisk je potom zaťažený daňou z dividend. Vo výsledku tak je pôvodný zisk zaťažený dvomi daňami, dohromady efektívnou sadzbou 26,5%.