Načo míňa peniaze najväčšie sídlisko v republike?

27 July 2023

Načo míňa peniaze najväčšie sídlisko v republike?

 

Najväčšie sídlisko v republike Petržalka je jednou zo sedemnástich mestských častí Bratislavy s počtom obyvateľov podľa posledného sčítania 113 215.  

Medzi hlavné kompetencie mestskej časti patria:

  • zabezpečovať hospodársky a sociálny rozvoj
  • zabezpečovať územnoplánovacie funkcie a urbanistický rozvoj
  • dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia
  • dbať o ochranu pamiatok
  • zabezpečovať výstavbu, údržbu a vykonávať správu miestnych komunikácií III. a IV. triedy
  • byť zriaďovateľom školských zariadení a plniť funkciu školského úradu
  • utvárať podmienky na športovanie detí, na rozvoj športu

Petržalka ako samostatná mestská časť si tvorí svoj vlastný rozpočet, ktorý reflektuje potreby mestskej časti a zabezpečuje jej chod. Príjmy mestskej časti rozdeľujeme na bežné, kapitálové a finančné operácie. Celkový rozpočet v roku 2022 bol schválený na úrovni 67 637 784 eur.

Najvýznamnejšou položkou bežných príjmov mestskej časti je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktorý tvorí 30,9% všetkých príjmov. Ďalšie bežné príjmy sú zložené z podielov na výnose dane z nehnuteľností, podiel poplatku za komunálny odpad, poplatok za rozvoj a miestnych daní. Jednotlivé príjmové položky si vysvetlíme v nasledujúcom článku, kde sa bližšie pozrieme na vzťah mestskej časti k magistrátu hlavného mesta. 

Keď sa pozrieme bližšie na stranu výdavkov, zistíme, že skoro 60% celkového rozpočtu Petržalky spotrebuje vzdelávanie. V kapitole vzdelávanie sú obsiahnuté všetky výdavky týkajúce sa školstva, vrátane výdavkov 11 rozpočtových organizácií (základné školy) a 27 materských škôl. Väčšina týchto výdavkov je financovaná z transferov z rozpočtu Ministerstva školstva, tzv. normatívy na žiaka, a tak dominantný podiel výdavkov na vzdelávanie je „vopred určený“.

Necelých 20% všetkých výdavkov spotrebuje miestny úrad, kde spadajú výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, osobné výdavky jeho zamestnancov, vrátane zabezpečenia prenesených kompetencií štátu, ďalej výdavky za členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach. V niektorých rokoch sú to aj výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením sčítania obyvateľstva, voľbami a referendom.

Na grafe nižšie vidieť na aké oblasti je vynaložených zostávajúcich 20% bežných výdavkov.

V časti kapitálových výdavkov Petržalky je taktiež najvýznamnejšou položkou vzdelávanie, čo samozrejme súvisí s počtom a veľkosťou budov a zariadení, ktoré treba neustále udržiavať.

Pri kapitálových výdavkoch je zaujímavá kapitola doprava a komunikácie, kde sa môžeme pozrieť na jeden s najväčších problémov.  Petržalka má v správe približne 300 kilometrov chodníkov, ktoré je potrebné renovovať a celková renovácia by mestskú časť stála 40 miliónov eur. Z celkového rozpočtu však mestská časť vie ročne alokovať na renováciu a opravu chodníkov, ciest a parkovísk približne 1 milión eur.

Týmto tempom sa každý meter chodníka dočká opravy len raz za 40 rokov.