nehmotný majetok

Dáta sú uvedené v mil. Eur
nehmotný majetok