HDP mil. Eur

Dáta sú uvedené v mil. Eur
HDP mil. Eur