Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Transfer do štátnych finančných aktív 535,9 99 230 -17,9%
Správa fondu 2,5 n.a. n.a. 15,2%
Náklady spojené s privatizáciou 0,4 n.a. n.a. -62,1%
Ostatné výdavky 17,9 n.a. n.a. 82,1%
Výdavky spolu 556,7 103 239 -16,4%
Zostatok vo fonde na konci roka 120,0 n.a. n.a. 78,2%

Popis tabuľky

Fond národného majetku bol založený za účelom realizácie schválených privatizačných projektov. Nakoľko aktuálne nie je žiadny podnik pripravený na privatizáciu, fond plní len úlohu akcionára v podnikoch, v ktorých má podiel. Okrem výdavkov na správu fondu smeruje hlavná časť prostriedkov fondu, ktoré získava z dividend, do Štátnych finančných aktív. Tieto prostriedky sú následne použité na znižovanie záväzkov štátu, napríklad znižovanie štátneho dlhu alebo sanáciu schodku fondu starobného poistenia Sociálnej poisťovne. Za jeho hospodárenie je zodpovedná Národná rada SR.