Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 1,0 0 0 0,3%
Tovary a služby 6,6 1 3 141,2%
Ostatné 0,4 0 0 20,8%
Výdavky spolu 8,0 1 3 94,4%
Poskytnuté úvery 142,0 26 61 1,0%
Splátky úverov 98,3 18 42 60,6%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 20,6 4 9 26,8%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.