Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady 1,0 0,3%
Tovary a služby 2,8 141,2%
Ostatné 0,8 20,8%
Výdavky spolu 4,7 94,4%
Poskytnuté úvery 145,5 1,0%
Splátky úverov 60,5 60,6%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 7,0 26,8%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.