Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdové náklady 13,6% 0,1
Tovary a služby -5,3% -0,1
Ostatné -43,2% -0,4
Výdavky spolu -7,7% -0,4
Poskytnuté úvery 6,1% 10,0
Splátky úverov 58,6% 38,8
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 81,1% 6,1

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.