Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 1,6 0 1 38,6%
Tovary a služby 1,9 0 1 -25,0%
Ostatné 0,3 0 0 -16,3%
Výdavky spolu 3,8 1 2 -9,5%
Poskytnuté úvery 171,3 32 72 -8,8%
Splátky úverov 113,5 21 48 0,0%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a. n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 247,5 46 104 1 701,3%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.