Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady 1,2 6,7%
Tovary a služby 3,0 31,9%
Ostatné 0,7 -16,4%
Výdavky spolu 5,0 18,6%
Poskytnuté úvery 152,1 32,8%
Splátky úverov 97,2 5,6%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 4,9 -25,4%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.