Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdové náklady 35,7% 0,4
Tovary a služby -16,8% -0,5
Ostatné -60,0% -0,4
Výdavky spolu -10,1% -0,5
Poskytnuté úvery 49,5% 75,3
Splátky úverov 23,3% 22,6
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 3 706,2% 179,9

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.