Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok 376 980 863 4,2%
Predčasný starobný dôchodok 375 24 404 3,6%
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 223 41 064 3,2%
Sirotský dôchodok 128 26 923 1,7%
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok 261 235 601 1,4%
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské 223 108 388 6,7%
Ošetrovné 75 10 704 -0,7%
Vyrovnávacia dávka 54 81 6,7%
Materské 443 24 221 15,1%
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok 122 2 306 6,1%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 317 856 3,1%
Úrazová renta 282 6 589 -0,7%
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti 312 41 770 8,0%
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia 1 265 440 17,3%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.