Koľko štát minie?

Počet zamestnancov v územnej samospráve

Územná samospráva zamestnávala ku koncu roka 2021 196 116 zamestnancov. Títo sú priamo zamestnancami obcí, alebo sú zamestnancami príspevkových a rozpočtových organizácií, ktoré obce a kraje zriaďujú. V čísle sú zahrnutí aj zamestnanci vykonávajúci obecné služby v obciach.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 13 035,1 2 403 4 994 20,0%
Výdavky fondu starobného poistenia 10 213,9 1 883 3 913 23,5%
Výdavky fondu invalidného poistenia 1 270,8 234 487 18,8%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 1 179,5 217 452 3,4%
Výdavky fondu úrazového poistenia 62,8 12 24 0,1%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 274,7 51 105 -3,3%
Výdavky fondu garančného poistenia 33,4 6 13 3,5%
Správa poisťovne 264,3 49 101 20,3%
Príjmy fondov (bežné) 11 768,9 2 170 4 509 9,4%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 1 160,0 214 444 n.a.
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -370,6 -68 -142 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 1 322,1 244 507 0,0%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -162,1 -30 -62 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -208,5 -38 -80 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.