Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 14,85 498 2 488 3 6 5,0%
Kancelária prezidenta SR 2,10 89 1 968 0 1 -2,9%
Úrad vlády SR 9,53 520 1 526 2 4 0,4%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 2,44 89 2 284 0 1 0,3%
Najvyšší súd SR 6,85 210 2 722 1 3 -11,9%
Generálna prokuratúra SR 50,84 1 782 2 378 9 22 -3,3%
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,05 295 1 712 1 3 -2,1%
Ministerstvo zahraničných vecí SR 60,18 1 136 4 415 11 26 10,7%
Ministerstvo obrany SR 352,56 20 786 1 413 65 150 0,8%
Ministerstvo vnútra SR 585,80 34 128 1 430 109 249 -2,0%
Ministerstvo spravodlivosti SR 204,90 11 017 1 550 38 87 -1,7%
Ministerstvo financií SR 162,89 10 216 1 329 30 69 0,2%
Ministerstvo životného prostredia SR 23,77 1 497 1 323 4 10 11,6%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 146,80 11 813 1 036 27 62 -1,4%
Ministerstvo zdravotníctva SR 31,16 2 494 1 041 6 13 1,4%
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 137,72 12 136 946 26 59 1,0%
Ministerstvo kultúry SR 13,89 1 058 1 094 3 6 2,6%
Ministerstvo hospodárstva SR 15,55 862 1 504 3 7 -13,3%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 51,63 3 497 1 230 10 22 -3,1%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 33,74 1 912 1 471 6 14 0,3%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 25,97 2 303 940 5 11 -2,2%
Štatistický úrad SR 13,32 990 1 122 2 6 -10,9%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 1,80 104 1 442 0 1 2,4%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 2,20 89 2 055 0 1 6,6%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,00 136 1 221 0 1 -2,1%
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 1,38 65 1 759 0 1 7,1%
Protimonopolný úrad SR 1,52 60 2 132 0 1 3,2%
Národný bezpečnostný úrad 5,78 225 2 142 1 2 -1,1%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 1,80 102 1 479 0 1 0,2%
Všeobecná pokladničná správa 1,96 92 1 769 0 1 2,5%
Slovenská akadémia vied 28,36 1 975 1 197 5 12 0,5%
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Mzdové náklady spolu 1 999,32 122 171 1 364 370 850 -0,4%

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.