Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 14,51 493 2 455 3 6 -1,3%
Kancelária prezidenta SR 2,07 85 2 024 0 1 2,9%
Úrad vlády SR 9,50 476 1 664 2 4 9,1%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.       n.a.
Ústavný súd SR 2,60 89 2 444 0 1 7,0%
Najvyšší súd SR 7,10 208 2 849 1 3 4,7%
Generálna prokuratúra SR 56,72 1 841 2 568 10 24 8,0%
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,12 289 1 768 1 3 3,3%
Ministerstvo zahraničných vecí SR 58,37 1 136 4 283 11 25 -3,0%
Ministerstvo obrany SR 341,25 20 322 1 399 63 147 -1,0%
Ministerstvo vnútra SR 591,73 33 941 1 453 109 254 1,6%
Ministerstvo spravodlivosti SR 212,34 11 158 1 586 39 91 2,3%
Ministerstvo financií SR 165,71 9 894 1 396 31 71 5,0%
Ministerstvo životného prostredia SR 22,70 1 451 1 304 4 10 -1,4%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 154,37 11 716 1 098 29 66 6,0%
Ministerstvo zdravotníctva SR 31,42 2 484 1 054 6 13 1,2%
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 138,11 12 134 948 26 59 0,3%
Ministerstvo kultúry SR 14,53 1 096 1 104 3 6 1,0%
Ministerstvo hospodárstva SR 14,77 788 1 562 3 6 3,9%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 52,38 3 496 1 249 10 22 1,5%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 34,08 1 938 1 466 6 15 -0,3%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 25,95 2 226 972 5 11 3,4%
Štatistický úrad SR 13,28 954 1 159 2 6 3,4%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 1,89 110 1 429 0 1 -0,9%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1,61 74 n.a. 0 1 n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 2,25 91 2 060 0 1 0,2%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,01 134 1 253 0 1 2,6%
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 1,16 57 1 690 0 0 -3,9%
Protimonopolný úrad SR 1,53 62 2 049 0 1 -3,9%
Národný bezpečnostný úrad 5,67 222 2 129 1 2 -0,6%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 1,85 108 1 424 0 1 -3,7%
Všeobecná pokladničná správa 1,98 96 1 729 0 1 -2,3%
Slovenská akadémia vied 29,22 1 968 1 237 5 13 3,4%
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.       n.a.
Mzdové náklady spolu 2 018,76 121 133 1 389 373 867 1,8%

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.