Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 16,35 512 2 450 3 7 -4,8%
Kancelária prezidenta SR 2,36 74 1 779 0 1 -29,6%
Úrad vlády SR 12,44 507 1 039 1 3 -49,0%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3,36 99 457 0 0 n.a.
Ústavný súd SR 3,15 99 2 303 1 1 -10,4%
Najvyšší súd SR 9,16 213 3 066 2 3 -8,6%
Generálna prokuratúra SR 72,39 1 876 2 829 12 28 1,3%
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,99 297 1 717 1 3 -8,4%
Ministerstvo zahraničných vecí SR 71,61 1 367 4 191 11 25 -5,2%
Ministerstvo obrany SR 360,96 19 912 1 378 64 147 -0,5%
Ministerstvo vnútra SR 933,20 49 053 1 438 161 368 -3,7%
Ministerstvo spravodlivosti SR 252,73 11 259 1 682 44 100 -6,1%
Ministerstvo financií SR 204,48 10 399 1 436 34 77 -7,9%
Ministerstvo životného prostredia SR 13,45 659 1 191 2 4 -30,2%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 34,62 1 386 866 3 7 -56,8%
Ministerstvo zdravotníctva SR 34,45 2 355 1 025 6 13 -12,6%
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 194,07 13 649 978 28 65 -11,7%
Ministerstvo kultúry SR 17,49 1 194 1 043 3 6 -8,1%
Ministerstvo hospodárstva SR 17,12 794 1 392 2 6 -19,7%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 49,76 2 695 841 5 12 -43,8%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené     n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 28,93 1 322 1 383 4 10 -18,8%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4,52 237 1 358 1 2 -0,4%
Štatistický úrad SR 14,47 810 1 243 2 5 -10,4%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 5,06 194 2 032 1 2 -1,7%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,77 108 1 757 0 1 -13,6%
Úrad jadrového dozoru SR 4,36 114 2 862 1 2 -3,3%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,16 135 1 241 0 1 -5,2%
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 2,39 111 1 653 0 1 -11,1%
Protimonopolný úrad SR 1,94 75 1 971 0 1 -14,9%
Národný bezpečnostný úrad 6,17 210 2 137 1 3 -8,0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,15 108 1 495 0 1 -7,7%
Všeobecná pokladničná správa 2,27 99 11 762 4 8 572,7%
Slovenská akadémia vied 20,80 1 224 1 173 5 11 -12,1%
Kancelária Súdnej rady SR 0,43 12 2 377 0 0 n.a.
Mzdové náklady spolu 2 408,55 123 158 1 432 404 923 -6,5%

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.