Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 16,35 512 2 662 3 6 3,4%
Kancelária prezidenta SR 2,36 74 2 652 0 1 4,9%
Úrad vlády SR 12,44 507 2 045 1 3 0,4%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3,36 99 2 826 0 0 n.a.
Ústavný súd SR 3,15 99 2 650 1 1 3,0%
Najvyšší súd SR 9,16 213 3 584 2 3 6,9%
Generálna prokuratúra SR 72,39 1 876 3 216 12 27 15,1%
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,99 297 1 962 1 3 4,7%
Ministerstvo zahraničných vecí SR 71,61 1 367 4 365 11 24 -1,3%
Ministerstvo obrany SR 360,96 19 912 1 511 64 140 9,1%
Ministerstvo vnútra SR 933,20 49 053 1 585 161 351 6,2%
Ministerstvo spravodlivosti SR 252,73 11 259 1 871 44 95 4,5%
Ministerstvo financií SR 204,48 10 399 1 639 34 73 5,1%
Ministerstvo životného prostredia SR 13,45 659 1 701 2 4 -0,2%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 34,62 1 386 2 082 3 7 3,9%
Ministerstvo zdravotníctva SR 34,45 2 355 1 219 6 13 4,0%
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 194,07 13 649 1 185 28 62 6,9%
Ministerstvo kultúry SR 17,49 1 194 1 221 3 6 7,5%
Ministerstvo hospodárstva SR 17,12 794 1 797 2 5 3,7%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 49,76 2 695 1 539 5 11 2,8%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené     #DIV/0! n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 28,93 1 322 1 824 4 9 7,1%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4,52 237 1 589 1 2 16,6%
Štatistický úrad SR 14,47 810 1 488 2 5 7,4%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 5,06 194 2 175 1 2 5,2%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,77 108 2 133 0 1 4,8%
Úrad jadrového dozoru SR 4,36 114 3 184 1 2 7,6%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,16 135 1 335 0 1 1,9%
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 2,39 111 1 794 0 1 -3,5%
Protimonopolný úrad SR 1,94 75 2 158 0 1 -6,8%
Národný bezpečnostný úrad 6,17 210 2 450 1 2 5,5%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,15 108 1 659 0 1 2,4%
Všeobecná pokladničná správa 2,27 99 1 913 4 8 9,4%
Slovenská akadémia vied 20,80 1 224 1 416 5 11 6,1%
Kancelária Súdnej rady SR 0,43 12 2 986 0 0 n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Mzdové náklady spolu 2 408,55 123 158 1 630 404 881 6,4%

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.