Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 15,53 528 -4,8%
Kancelária prezidenta SR 2,16 101 -29,6%
Úrad vlády SR 6,76 542 -49,0%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1,10 200 n.a.
Ústavný súd SR 3,04 110 -10,4%
Najvyšší súd SR 8,24 224 -8,6%
Generálna prokuratúra SR 67,26 1 981 1,3%
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,57 319 -8,4%
Ministerstvo zahraničných vecí SR 60,41 1 201 -5,2%
Ministerstvo obrany SR 349,28 21 119 -0,5%
Ministerstvo vnútra SR 873,56 50 626 -3,7%
Ministerstvo spravodlivosti SR 236,82 11 731 -6,1%
Ministerstvo financií SR 182,08 10 563 -7,9%
Ministerstvo životného prostredia SR 9,55 668 -30,2%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 17,65 1 699 -56,8%
Ministerstvo zdravotníctva SR 31,33 2 547 -12,6%
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 153,78 13 098 -11,7%
Ministerstvo kultúry SR 15,29 1 221 -8,1%
Ministerstvo hospodárstva SR 13,52 809 -19,7%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 27,92 2 765 -43,8%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a.   n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 23,06 1 390 -18,8%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4,19 257 -0,4%
Štatistický úrad SR 12,30 825 -10,4%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 5,02 206 -1,7%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,61 124 -13,6%
Úrad jadrového dozoru SR 4,22 123 -3,3%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,06 138 -5,2%
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 2,34 118 -11,1%
Protimonopolný úrad SR 1,49 63 -14,9%
Národný bezpečnostný úrad 6,18 241 -8,0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,03 113 -7,7%
Všeobecná pokladničná správa 19,48 138 572,7%
Slovenská akadémia vied 27,11 1 927 -12,1%
Kancelária Súdnej rady SR 0,46 16 n.a.
Mzdové náklady spolu 2 194,36 127 715 -6,5%

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.