Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 15,3 8,0 0,2 4,6
Kancelária prezidenta SR 2,2 1,4 0,2 0,0
Úrad vlády SR 11,3 7,5 11,4 5,8
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.    
Ústavný súd SR 2,7 1,0 0,2 2,7
Najvyšší súd SR 7,6 1,2 0,3 0,0
Generálna prokuratúra SR 60,3 11,3 2,5 9,4
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,2 1,7 0,1 1,6
Ministerstvo zahraničných vecí SR 62,4 34,6 16,9 3,6
Ministerstvo obrany SR 355,6 238,2 152,5 2,2
Ministerstvo vnútra SR 837,1 268,0 901,3 116,8
Ministerstvo spravodlivosti SR 224,9 78,3 13,4 45,9
Ministerstvo financií SR 187,7 146,4 31,4 134,4
Ministerstvo životného prostredia SR 14,3 8,8 46,8 168,2
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 46,5 112,4 1 049,6 150,3
Ministerstvo zdravotníctva SR 31,5 12,5 1 246,0 26,4
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 166,0 69,7 1 849,7 12,2
Ministerstvo kultúry SR 16,1 22,7 149,7 20,0
Ministerstvo hospodárstva SR 14,8 9,2 88,6 53,6
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 45,7 41,4 574,5 165,8
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 25,1 181,7 729,5 954,2
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3,9 10,6 0,5 2,3
Štatistický úrad SR 12,6 6,6 1,0 4,0
Úrad pre verejné obstarávanie SR 4,0 4,6 0,0 0,8
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,2 0,7 0,0 0,0
Úrad jadrového dozoru SR 3,6 2,3 1,1 0,1
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,1 0,9 0,1 2,4
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR 2,3 1,1 1,0 0,0
Protimonopolný úrad SR 1,5 0,5 0,0 0,0
Národný bezpečnostný úrad 5,8 1,5 0,3 0,1
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,0 99,2 0,1 4,1
Všeobecná pokladničná správa 2,1 1,0 2 900,5 13,6
Slovenská akadémia vied 30,3 16,0 22,6 72,8
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.    
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Náklady spolu 2 205,7 1 443,3 9 791,9 1 979,1

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.