Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur  
Kancelária Národnej rady SR 15,6 8,2 0,2 14,1 tabuľka 5
Kancelária prezidenta SR 2,2 1,4 0,2 0,1 rozpocet.sk
Úrad vlády SR 12,9 20,2 10,0 41,1  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.      
Ústavný súd SR 2,8 1,1 0,1 1,4  
Najvyšší súd SR 8,0 1,0 0,1 0,1  
Generálna prokuratúra SR 60,7 11,9 3,9 5,4  
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,5 2,1 0,0 1,6  
Ministerstvo zahraničných vecí SR 64,4 40,4 26,0 18,7  
Ministerstvo obrany SR 331,7 205,9 159,6 192,2  
Ministerstvo vnútra SR 881,2 303,4 937,7 316,0  
Ministerstvo spravodlivosti SR 241,0 85,6 12,2 56,6  
Ministerstvo financií SR 194,9 187,9 3,9 242,7  
Ministerstvo životného prostredia SR 13,8 66,1 27,4 500,8  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 50,7 98,1 1 075,7 425,1  
Ministerstvo zdravotníctva SR 32,9 15,5 1 313,7 37,0  
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 179,7 82,1 1 952,9 37,6  
Ministerstvo kultúry SR 17,1 28,8 155,9 40,9  
Ministerstvo hospodárstva SR 16,1 12,0 83,8 208,5  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 48,3 72,2 769,6 410,2  
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 26,4 203,3 682,3 2 024,6  
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4,0 9,9 0,7 1,0  
Štatistický úrad SR 13,6 5,9 0,7 5,0  
Úrad pre verejné obstarávanie SR 4,6 2,1 0,0 0,6  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,6 0,8 0,0 0,1  
Úrad jadrového dozoru SR 3,9 2,2 1,0 0,4  
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,2 1,0 0,1 0,6  
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR 2,3 1,2 0,0 0,0  
Protimonopolný úrad SR 1,5 2,8 0,0 0,0  
Národný bezpečnostný úrad 5,9 1,6 0,3 0,4  
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,1 6,8 0,0 4,3  
Všeobecná pokladničná správa 2,1 45,7 3 159,5 16,5  
Slovenská akadémia vied 30,5 18,4 21,3 61,3  
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.      
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.  
Náklady spolu 2 282,0 1 590,2 10 398,8 4 668,1  

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.