Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur Tovary a služby
Kancelária Národnej rady SR 16,4 9,3 0,6 13,4 tabuľka 5
Kancelária prezidenta SR 2,4 1,6 0,2 0,2 rozpocet.sk
Úrad vlády SR 12,4 11,0 16,6 31,5  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3,4 4,4 0,0 3,3  
Ústavný súd SR 3,1 1,2 0,2 0,1  
Najvyšší súd SR 9,2 1,1 0,3 0,0  
Generálna prokuratúra SR 72,4 15,3 3,5 2,1  
Najvyšší kontrolný úrad SR 7,0 2,1 0,1 0,2  
Ministerstvo zahraničných vecí SR 71,6 52,9 44,2 12,8  
Ministerstvo obrany SR 361,0 206,9 160,6 176,0  
Ministerstvo vnútra SR 933,2 320,5 1 001,3 222,3  
Ministerstvo spravodlivosti SR 252,7 84,6 14,5 35,7  
Ministerstvo financií SR 204,5 185,3 12,9 108,8  
Ministerstvo životného prostredia SR 13,5 10,6 55,3 213,9  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 34,6 43,4 1 024,3 47,6  
Ministerstvo zdravotníctva SR 34,4 18,1 1 429,7 36,5  
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 194,1 103,6 1 859,0 7,4  
Ministerstvo kultúry SR 17,5 20,2 171,0 22,7  
Ministerstvo hospodárstva SR 17,1 15,7 167,8 219,0  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 49,8 69,2 605,4 95,9  
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené   n.a. n.a. n.a.  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 28,9 192,5 639,0 629,5  
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4,5 9,5 0,5 1,8  
Štatistický úrad SR 14,5 7,2 1,1 0,3  
Úrad pre verejné obstarávanie SR 5,1 2,3 0,0 1,3  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,8 2,2 0,0 0,0  
Úrad jadrového dozoru SR 4,4 2,4 0,8 0,5  
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,2 0,7 0,2 0,0  
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR 2,4 1,0 1,0 0,0  
Protimonopolný úrad SR 1,9 0,7 0,0 0,0  
Národný bezpečnostný úrad 6,2 1,5 0,4 4,0  
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,2 6,2 0,0 2,2  
Všeobecná pokladničná správa 2,3 1,1 2 238,6 9,9  
Slovenská akadémia vied 20,8 8,9 36,6 2,2  
Kancelária Súdnej rady SR 0,4 0,2 0,0 0,1  
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.  
Náklady spolu 2 408,6 1 459,4 9 485,7 1 902,3  

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.