Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 12 782,8 2 368 5 436 -1,4%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 1 999,3 370 850 -4,4%
tovary a služby 1 226,2 227 521 -7,2%
bežné transfery 8 550,7 1 584 3 636 -1,6%
Dotácie obciam a VÚC 1 160,8 215 494 -7,9%
Sociálne dávky MPSVR 1 369,0 254 582 0,7%
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 1 096,1 203 466 5,8%
Do zahraničia 582,1 108 248 11,9%
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 006,6 186 428 16,5%
Kapitálové výdavky 2 495,2 462 1 061 5,3%
Výdavky vlády spolu 15 278,0 2 830 6 497 -0,4%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.