Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 13 657,5 2 526 5 864 6,8%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 018,8 373 867 1,0%
tovary a služby 1 300,2 240 558 6,0%
bežné transfery 9 089,7 1 681 3 903 6,3%
Dotácie obciam a VÚC 1 167,3 216 501 0,6%
Sociálne dávky MPSVR 1 375,0 254 590 0,4%
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 5 868,4 1 085 2 520 435,4%
Do zahraničia 679,0 126 292 16,6%
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 248,5 231 536 24,0%
Kapitálové výdavky 1 983,2 367 852 -20,5%
Výdavky vlády spolu 15 640,7 2 892 6 716 2,4%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.