Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Medziročná zmena
Bežné výdavky 14 857,6 6,8%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 1 983,7 1,0%
tovary a služby 2 018,6 6,0%
bežné transfery 9 468,7 6,3%
Dotácie obciam a VÚC n.a. 0,6%
Sociálne dávky MPSVR n.a. 0,4%
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. 435,4%
Do zahraničia n.a. 16,6%
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 386,7 24,0%
Kapitálové výdavky 2 442,4 -20,5%
Výdavky vlády spolu 17 300,0 2,4%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.