Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 12 964,3 2 398 5 534 -5,1%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 093,3 387 894 3,7%
tovary a služby 1 282,0 237 547 -1,4%
bežné transfery 9 588,5 1 773 4 093 5,5%
Dotácie obciam a VÚC 1 232,4 228 526 5,6%
Sociálne dávky MPSVR 1 368,4 253 584 -0,5%
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 4 807,7 889 2 052 -18,1%
Do zahraničia 793,9 147 339 16,9%
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 256,3 232 536 0,6%
Kapitálové výdavky 1 855,4 343 792 -6,4%
Výdavky vlády spolu 14 819,7 3 144 7 257 -5,2%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.