Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 12 964,3 2 398 5 534 n.a.
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 093,3 387 894 n.a.
tovary a služby 1 282,0 237 547 n.a.
bežné transfery 9 588,5 1 773 4 093 n.a.
Dotácie obciam a VÚC 1 232,4 228 526 n.a.
Sociálne dávky MPSVR 1 368,4 253 584 n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 4 807,7 889 2 052 n.a.
Do zahraničia 793,9 147 339 n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 256,3 232 536 n.a.
Kapitálové výdavky 1 855,4 343 792 n.a.
Výdavky vlády spolu 14 819,7 3 144 7 257 n.a.

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.