Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Medziročná zmena
Bežné výdavky 14 055,2 n.a.
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 1 980,0 n.a.
tovary a služby 2 289,0 n.a.
bežné transfery 8 459,4 n.a.
Dotácie obciam a VÚC 1 063,6 n.a.
Sociálne dávky MPSVR 1 380,9 n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 4 998,1 n.a.
Do zahraničia 788,9 n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 326,7 n.a.
Kapitálové výdavky 2 946,3 n.a.
Výdavky vlády spolu 17 001,5 n.a.

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.