Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Bežné výdavky -7,8% -1 091,0
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 5,7% 113,3
tovary a služby -44,0% -1 007,0
bežné transfery 13,3% 1 129,1
Dotácie obciam a VÚC 15,9% 168,8
Sociálne dávky MPSVR -0,9% -12,5
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe -3,8% -190,5
Do zahraničia 0,6% 5,0
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi -5,3% -70,4
Kapitálové výdavky -37,0% -1 090,9
Výdavky vlády spolu -12,8% -2 181,8

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.