Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 14 566,1 2 690 6 240 12,4%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 205,7 407 945 5,4%
tovary a služby 1 443,3 267 618 12,6%
bežné transfery 9 791,9 1 808 4 195 2,1%
Dotácie obciam a VÚC 1 125,2 208 482 -8,7%
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a. n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. n.a. n.a. n.a.
Do zahraničia n.a. n.a. n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 280,9 237 549 2,0%
Kapitálové výdavky 1 979,1 366 848 6,7%
Výdavky vlády spolu 15 420,2 2 848 6 606 4,1%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.