Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Medziročná zmena
Bežné výdavky 14 863,2 12,4%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 064,6 5,4%
tovary a služby 2 508,2 12,6%
bežné transfery 8 891,9 2,1%
Dotácie obciam a VÚC 1 065,3 -8,7%
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. n.a.
Do zahraničia n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 398,2 2,0%
Kapitálové výdavky 2 528,7 6,7%
Výdavky vlády spolu 17 391,9 4,1%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.