Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Bežné výdavky -2,0% -297,2
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 6,8% 141,1
tovary a služby -42,5% -1 065,0
bežné transfery 10,1% 900,0
Dotácie obciam a VÚC 5,6% 59,9
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. n.a.
Do zahraničia n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi -8,4% -117,2
Kapitálové výdavky -21,7% -549,6
Výdavky vlády spolu -11,3% -1 971,7

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.