Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 13 498,3 2 491 5 680 -7,3%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 282,0 421 960 3,5%
tovary a služby 1 590,2 293 669 10,2%
bežné transfery 10 398,8 1 919 4 376 6,2%
Dotácie obciam a VÚC 1 311,6 242 552 16,6%
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a. n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. n.a. n.a. n.a.
Do zahraničia n.a. n.a. n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 159,7 214 488 -9,5%
Kapitálové výdavky 4 668,1 861 1 964 135,9%
Výdavky vlády spolu 18 166,4 3 352 7 645 17,8%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.