Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 13 353,9 2 461 5 358 -1,1%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 408,6 444 966 5,5%
tovary a služby 1 459,4 269 586 -8,2%
bežné transfery 9 485,7 1 748 3 806 -8,8%
Dotácie obciam a VÚC 1 505,9 278 604 14,8%
Sociálne dávky MPSVR n.a.     n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a.     n.a.
Do zahraničia n.a.     n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 175,0 217 471 1,3%
Kapitálové výdavky 1 902,3 351 763 -59,2%
Výdavky vlády spolu 15 256,2 2 812 6 122 -16,0%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.